Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht projecten

Onderzoek mobiliteitsbehoefte

In de veranderende mobiliteitswereld is het van belang steeds in de gaten te houden of de inwoners de veranderingen kunnen omarmen. Mobiliteit is niet voor iedereen even vanzelfsprekend en de begrippen mobiliteitsarmoede of vervoersarmoede zijn steeds vaker in het nieuws. Om tot een goed aanbod te komen voor de diverse inwoners van een gemeente, in wijken en in dorpen, is het belangrijk de mobiliteitsbehoefte in kaart te brengen.

Uitkomsten bieden lokale aanknopingspunten

Zet voert onderzoek altijd uit met lokale betrokkenen zoals welzijnsorganisaties; degenen die zicht hebben op wat er in de wijken en dorpen van de gemeente speelt. Zo benaderen we inwoners op de juiste toon en met de juiste informatie. Gesprekken zijn altijd onderdeel van het onderzoek, in verschillende vormen afhankelijk van de vraag. Door de lokale inbedding van het onderzoek zelf, ontstaat ook draagvlak voor de aanbevelingen die uit het onderzoek komen.

Rol van zet

We combineren onze onderzoekskennis met onze ervaring in het lokale krachtenveld rondom mobiliteit. We doen ons onderzoek in samenspraak met lokale partijen die weten wat er speelt en wat belangrijk is. In het onderzoek gaan we in op de bekendheid en het gebruik van de vervoersmogelijkheden, gewenste bestemmingen en doelen van verplaatsing. We kijken ook wat (gebrek aan) vervoer betekent voor het kunnen meedoen in de samenleving. Op basis van de inzichten die die oplevert geven we advies over mogelijke vervolgstappen.

"Ik realiseer me dat ik nu nog heel zelfstandig ben, maar ik voorzie wel dat ik in de toekomst afhankelijker wordt van vervoersdiensten. Ik weet eerlijk gezegd niet waar ik de informatie door over kan vinden, of bij wie ik dan moet aankloppen voor hulp." // Respondent van in de 60

Sociaal resultaat

In onze onderzoeken komen naast vervoerskundige aanbevelingen ook concrete vervolgstappen die door andere partners binnen de gemeente kunnen worden uitgevoerd. Zo kan bijvoorbeeld werken aan de bekendheid van vervoersmogelijkheden al grote impact hebben op de mobiliteit van mensen.