Skip Navigation or Skip to Content

Wij zijn een stichting

Wij staan ingeschreven bij de KvK als Stichting Zet Brabant (RSIN: 817260560).

Raad van bestuur

Zet heeft een Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Het bestuur wordt gevormd door André Megens (directeur / bestuurder)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Zet bestaat uit:

  • Jack Biskop (voorzitter)
  • Marianne van der Sloot
  • Annegien Wijnands

De missie en visie van Zet staan verwoord in ons manifest.

Beloningsbeleid

Zet volgt qua beloningsbeleid de wet normering topinkomens.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen vacatiegeld.
Zet volgt voor haar werknemers de CAO Sociaal Werk.

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden.

ANBI-status

Stichting Zet Brabant (‘roepnaam’ Zet) is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Wij helpen overheden, bedrijven, burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties die werken aan participatie, inclusie en sociale innovatie. Dat proces van co-creatie en crossovers begeleiden wij van ambitie tot impact. Wij inventariseren, onderzoeken, adviseren, managen programma’s en projecten, delen kennis, verzorgen trainingen en workshops en begeleiden processen van participatie, co-creatie en implementatie.

Onze doelstelling en visie hebben we verwoord onder Wat ons drijft. Onder projecten geven we een actueel overzicht van de activiteiten die wij ontplooien om onze missie te realiseren. In ons interactieve jaarmagazine laten we aan de hand van tien maatschappelijke vraagstukken zien hoe Zet het verschil maakt.

Wij informeren onze relaties via deze website, onze nieuwsbrieven en social media.

In het kader van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen 1994 publiceren wij bij deze ook:

Het ingevulde standaardformulier rond de publicatieplicht ANBI Algemeen

Klachten

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over onze dienstverlening. Wanneer je ontevreden bent over onze dienstverlening kun je zowel mondeling als schriftelijk een klacht indienen bij André Megens, directeur. Binnen één week ontvang je een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Wij streven ernaar jouw klacht binnen vier weken te beoordelen en af te handelen. Mocht deze termijn worden overschreden, dan word je daar schriftelijk van op de hoogte gesteld binnen deze vier weken. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Mocht je het niet eens zijn met de afwikkeling van de klacht, dan kun je contact opnemen met de klachtencommissie van CMOnet, netwerk provinciale centra voor maatschappelijke ontwikkeling. De leden van het CMOnet hebben een klachtenreglement opgesteld.  De uitspraak van CMOnet is bindend voor beide partijen. Een afgehandelde klacht wordt voor een periode van twee jaar bewaard in het daarvoor bestemde dossier. Klachten kunnen per e-mail worden ingediend.

Het klachtenreglement (is van CMOnet)

De governance code