Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht projecten

Mobiliteit en eenzaamheid

In opdracht van Stichting Vervoer voor Elkaar voerde Zet een inventarisatie uit rond vervoer voor kwetsbare mensen in drie Brabantse gemeenten: Udenhout, Oisterwijk en Goirle. We voerden gesprekken met gemeenten, (vrijwilligers)organisaties, zorginstellingen en bewoners. De belangrijkste conclusies: vraag en aanbod van vervoer weten elkaar niet altijd te vinden en gebrek aan mobiliteit vergroot de kans op vereenzaming.

Vraag en aanbod verbinden

Als vervolg op de inventarisatie hebben we in samenwerking met Vervoer voor Elkaar een pilot opgestart in Udenhout. In deze pilot ontwikkelen we een aanpak om de vraag naar vervoer en het aanbod van vervoer dichter bij elkaar te brengen. Samen met lokale partners willen we hiervoor mensen ‘achter de voordeur’ bereiken. Juist die mensen die kans hebben om te vereenzamen, omdat ze er niet op uit trekken. Omdat ze de mogelijkheden niet kennen of door andere drempels maken ze geen gebruik van het vervoersaanbod. Intermediairs, vrijwilligers en professionals die in contact staan met de doelgroep, hebben hierin een belangrijke rol.

Project- en samenwerkingspartners

  • Dorpsraad Udenhout
  • Contour de Twern
  • Thebe
  • Gemeente Tilburg
  • Dorpsloket U

De rol van Zet

Organiseren samenwerking
Zet heeft met lokale partijen in Udenhout een werkgroep gevormd. Met deze werkgroep, bestaande uit bovengenoemde partijen, hebben we sturing gegeven aan het project.

Organiseren netwerkbijeenkomsten
Zet heeft twee netwerkbijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de werkgroep. In deze netwerkbijeenkomsten hebben we het sociale netwerk van Udenhout geïnformeerd over het project en informatie opgehaald over het bereiken van kwetsbare mensen.

Behoefteonderzoek
Zet heeft gesprekken gevoerd met mensen uit de doelgroep én met intermediairs om informatie te krijgen over wensen en knelpunten. Hieruit zijn oplossingsrichtingen voortgekomen.

Conceptontwikkeling
Zet heeft in overleg met de werkgroep, intermediairs en vervoersaanbieders  een vervoerswaaier ontwikkeld die inzicht geeft in het bestaande vervoersaanbod in Udenhout. Onderdeel van de vervoerswaaier was een onderlegger met handvatten voor intermediairs bij het gebruik.

Kennnisdeling
Met de publicatie Op weg naar contact, delen we kennis en ervaringen over het onderwerp. We agenderen het onderwerp bij relevante partijen en laten zien op welke wijze in Udenhout is gewerkt aan mobiliteit en eenzaamheid.

Publicatie ‘Op weg naar contact’

Sociaal resultaat

Naast de concrete producten zoals de vervoerswaaier en de handreiking voor intermediairs, zitten partijen nu bij elkaar vanuit verschillende achtergronden en kennis. Partijen in het netwerk weten elkaar beter te vinden rondom mobiliteitsvragen wat leidt tot een betere benutting van het vervoerspotentieel. Intermediairs hebben handvatten om met de doelgroep het gesprek aan te gaan over mobiliteit en voor de doelgroep is de belangrijkste vervoersinformatie binnen handbereik. We hebben de maatschappelijke impact in kaart gebracht met onze eigen impactmonitor.

"Ik zou graag vaker onder de mensen zijn, maar hoe kom ik daar?" // Meneer D. wiens mobiliteit door een hersenbloeding sterk is verslechterd